Menu
Váš košík

Dekalko Čistič pro bojlery a kávovary 3x sáčky 150g

Dekalko Čistič pro bojlery a kávovary 3x sáčky 150g
Dekalko Čistič pro bojlery a kávovary 3x sáčky 150g

Dekalko Čistič pro bojlery a kávovary 3x sáčky 150g

Dekalko Čistič pro bojlery a kávovary 3x sáčky 150g

Snadno a rychle rozpouští usazeniny z vody v elektrických spotřebičích, jako je bojler, kávovary. Šetří se tak náklady na opravy, elektřina a prodlužuje se životnost spotřebičů. Lze jej použít i do autochladniček, k čištění chromových armatur, sanitární techniky, obkladů atd.

Opatření pro bezpečné zacházení Přípravek je určen k prodeji spotřebiteli. Používá se cca 10% vodný roztok na odstraňování usazenin z vody. U varných konvic a kávovarů je třeba dbát na důkladné vypláchnutí spotřebiče po čištění!.


Upozornění: 

 • Dráždí kůži.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Zabraňte uvolněni do životního prostředí.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
 • Obsahuje: Kyselinu amidosírovou ES 226-218-8


Třída a kategorie nebezpečnosti

 • Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
 • Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
 • Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 3


BEZPEČNOSTNÍ LIST

Napsat recenzi

K napsání recenze se prosím přihlaste se nebo registrujte
62.00 Kč
 • Stock: Skladem
 • SKU: 510
 • EAN: 8594005500211